Anunt concurs pentru asistent medical, in data de 12.09.2018

Citeste mai multeAnunt pentru asistenti voluntari 2016

Citeste mai multe
Chestionar satisfactie clienti br>

INFORMATII UTILE PACIENTI

Conditii de Internare
 • Act de identitate
 • Urgenta sau trimitere de la medic (bilet de trimitere)
 • Dovada calitatatii de: pensionar(cupon de pensie), salariat(adeverinta de salariat) sau elev
 • Trebuie sa fie asigurat. Pacientul trebuie sa prezinte dovada de asigurat de la casa de sanatate doar in cazul in care in urma verificarii pe situl Casei Nationale de Sanatate, http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, rezulta ca nu este asigurat, exceptie fac: pensionarii, elevii si bolnavii de tuberculoza
 • Sa sufere de afectiunile pentru care spitalul le poate  trata
Conditii de externare

Medicul curant ia decizia externarii, dupa evaluarea starii de sanatate a pacientului. In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulanta, se intocmeste cererea de transport avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta si CNAS NEAMT. Medicul informeaza pacientul cu privire la indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului), precum si privind ingrijirea la domiciliu si furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Documente care se elibereaza pacientului:

 • Biletul de externare
 • Bilet trimitere, in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.
 • Dovada calitatatii de: pensionar(cupon de pensie), salariat(adeverinta de salariat) sau elev
 • Reteta compensata / gratuita dupa caz, sau
 • Concediul medical (la cerere)
Persoane Asigurate

Text extras din: Lege nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Persoanele asigurate

Art. 211.

(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.
(3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS.

Art. 212.
(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ - adeverinţă sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.
(2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 213.
(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:
a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
f) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:
a) satisfac serviciul militar în termen;
b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
c) se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;
e) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit;
i) persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri.
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fără plata contribuţiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinţă de asigurat fără plata contribuţiei eliberat de casa de asigurări de sănătate, care atestă această calitate în urma prezentării la casa de asigurări a documentelor care dovedesc că se încadrează în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, după caz, în urma prezentării, de către persoana interesată, la casa de asigurări, a documentelor care dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fără plata contribuţiei, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia să se asigure în condiţiile art. 211 şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile prezentei legi.
Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 72/2006. 

Art. 214.
(1) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
(2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (1):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară, fără a solicita viză de lungă şedere;
c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară.

Art. 215.
(1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.
(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente.

Art. 216.
În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Text extras din: Lege nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sanatatii
Drepturile si obligatiile asiguratilor

Art. 217.

(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza în conditiile prezentei legi.
2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit în continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pâna la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin hotarâre a Guvernului. În cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru în termenul prevazut, se prelungeste prin hotarâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs. (3) Contractul-cadru reglementeaza, în principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la: a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate în vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare în acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de îngrijire la domiciliu si de recuperare;
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sanatatii Publice împreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice în vederea derularii programelor nationale de sanatate, în conditiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pâna la 15 decembrie a anului în curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.
(6) În cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii Publice le va elabora si le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5).

Art. 218.

(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza în caz de boala sau de accident, din prima zi de îmbolnavire sau de la data accidentului si pâna la vindecare, în conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, în conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
b) sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, daca îndeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa îsi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si în Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, în conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, în conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
(4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate în unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 219.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:

a) sa se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari în starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Art. 220.
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute în Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala în conditiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Art. 221.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârsta de pâna la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Art. 222.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

Finantarea Spitalelor

Text extras din: Lege nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Finantarea Spitalelor

Art. 188.
(1) Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
(2) Prin autonomie financiară se înţelege:
a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului.
(3) Spitalele publice au obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Art. 189.
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
(2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ai ministerului de resort, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluţionează divergenţele.
(3) Spitalele pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.
(4) Drepturile salariale ale personalului angajat în activităţi de cercetare ştiinţifică şi de medicină preventivă, organizate în cadrul structurii organizatorice a unităţii sanitare cu paturi, se suportă din veniturile proprii ale spitalului.
(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, drepturile personalului prevăzut la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat.
Alin. (4) şi (5) au fost modificate prin art. I pct. 161 din O.U.G. nr. 72/2006, astfel cum a fost introdus prin Legea de aprobare nr. 34/2007.

Art. 190.
(1) Spitalele publice primesc, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau al ministerelor ori instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru spitalele clinice cu secţii universitare;
b) de la bugetul propriu al judeţului, pentru spitalele judeţene;
c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judeţean sau local.
(2) de la bugetul de stat se asigură:
a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
f) activităţi specifice unităţilor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
g) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală;
h) alte cheltuieli curente şi de capital.
(3) Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
(4) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:
a) donaţii şi sponsorizări;
b) legate;
c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
i) contracte de cercetare şi alte surse;
j) alte surse, conform legii.

Date Statistice

Pacienti tratati si externati

 • anul 2014: 4574 pacienti
 • anul 2013: 4071 pacienti
 • anul 2012: 3454 pacienti

 

Examene paraclinice

 • anul 2014: 222235 examene paraclinice
 • anul 2013: 225379 examene paraclinice
 • anul 2012: 223551 examene paraclinice

 

Consultatii

 • anul 2014: 5105 consultatii
 • anul 2013: 4449 consultatii
 • anul 2012: 3661 consultatii
Programe, Parteneriate, Cercetare

PROGRAME

 • Programul National Privind Bolile Transmisibile
  • 2. Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoza, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuala si alte boli transmisibile prioritare)
   • 2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei

 

PARTENERIATE

 • Contract de colaborare cu Scoala Postliceala Sanitara Piatra Neamt pentru desfausurarea activitatiilor de invatamant medico-farmaceutic postliceal in spital
 • Contract de colaborare cu Scoala Postliceala FEG Education -Filiala Piatra Neamt pentru desfausurarea activitatiilor de invatamant medico-farmaceutic postliceal in spital
 • Conventie pentru practica elevilor in spital cu Scoala Postliceala Sanitara Piatra Neamt
 • Parteneriat pentru ingrijiri postspitalizare cu Fundatia Romanian Angels
 • Parteneriat pentru ingrijiri post externare-TBC cu Asociatia Romana a Bolnavilor de Tuberculoza
 • Parteneriat pentru ingrijiri postspitalizare psihologice la domiciliu(informare, consiliere pacienti) cu Fundatia Romanian Angels
 • Parteneriat pentru ingrijiri si servicii interspitalicesti cu Spitalul de Urgenta Roman

 

CERCETARE

 • 2013 Studiu Clinic BPOC
 • 2014-2015 4 Studii Clinice BPOC in desfasurare
Tarife consultatiilor si analizelor medicale nedecontate de Casa de Asigurari de Sanatate, la cerere

Nr.
Crt.

Denumirea analizei

Tarif

CONSULTAŢII

1

Consultaţie medic

25

RADIOLOGIE

2

Radiografie  pulmonară

32

3

Radiografie pulmonară profil

32

4

Radiografie  pulmonară PA + profil

52

ALTE INVESTIGAŢII

5

Poligrafie

50

6

Ecografie

32

7

EKG

16

8

Spirometrie

22

 

ALTELE

 

9

Coplată

10

10

Coplată confort hotelier Pneumologie/Recuperare

30

11

Coplată confort hotelier Ftiziologie

 

HEMATOLOGIE

12

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formula leucocitară, indici eritrocitari*1)

16

13

Numărătoare reticulocite*1)

5

14

Examen citologic al frotiului sanguine

20

15

VSH*1)

5

16

Timp de coagulare

5

17

Timp de sângerare

5

18

Timp Quick, activitate de protrombină*1)

10

19

INR*1) (International Normalised Ratio)

10

20

APTT

14

21

Determinare grup sanguin ABO

10

22

Determinare grup sanguin Rh 

10

 

 

 

BIOCHIMIE

23

Uree serică *1)

8

24

Acid uric seric *1)

8

25

Creatinină serică*1)

8

26

Calciu seric total*1)

7

27

Calciu ionic seric*1)

9

28

Magneziemie*1)

7

29

Sidermie*1)

9

30

Glicemie*1)

8

31

Colesterol seric total*1)

8

32

Trigliceride serice*1)

9

33

Lipide totale serice

8

34

Proteine totale serice*1)

9

35

TGO*1)

8

36

TGP*1)

8

37

Fibrinogemie

16

38

Fosfatază alcalină*1)

10

39

Gama GT

10

40

LDH

10

41

Bilirubină totală; directă*1)

8

42

Electroforeza proteinelor serice *1)

20

43

RPR*1)

8

44

Confirmare TPHA*1)

15

 

EXUDAT FARINCIAN

 

45

Cultura*1)  (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)

20

46

Cultura fungi

10

EXAMENE SPUTĂ

47

ABG LI(BK)

110

48

ABG LII  (BK)

350

49

Examen microscopic colorat
Ziehl Neelsen

3X17=51

50

Examen microscopic Gram

10

51

Cultură (inclusive antibiograma pentru cultură pozitivă)

20

52

Cultură fungi

10

53

Cultură BK

50X3=150

ANALIZE URINĂ

54

Examen complet urină (sumar + sediment *1))

12

55

Examen microscopic colorat
Ziel Neelson

17

56

Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culture pozitive)

22

57

Determinare glucoză urinară*1)

8

58

Determinare protein urinare*1)

8

59

EXAMENE MATERII FECALE

 

60

Examen coproparazitologic  (3 probe)

14